Антон Алани – Дограми

Аланни лого

Политиката за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Фирма Аланни уведомява клиентите на сайта си, както и всички свои партньори, че във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз, ще прилага  правила за защита на личните данни посредством които ще се урежда използването и съхранението на  предоставени на дружеството лични данни. За нас защитата на личните Ви данни е от голямо значение. Целта на настоящата политика за защита на личните данни е да Ви информираме защо и колко дълго ги обработваме, и как можете да упражнявате своите права. В качеството си на администратор на лични данни, фирма Аланни  отговаря на всички изисквания на новата регулация.

Информация относно Администратора на лични данни.

Наименование: „Аланни – З. Костадинова“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 207306394

Седалище и адрес на управление: гр. Сливен ул. „Есперанто“ 1 А

E-mail: alanni@abv.bg

МОЛ: Зюмбюлка Костадинова

Телефон: 088 822 0499

Информация за компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Цел, за която се събират и обработват данните:

Вашите данни се събират като:

– физическо лице, с  което имаме договор 

– лице, което работи за страна, с която имаме договорни отношения;

– посетител на нашите служебни помещения или уебсайтове;

– по друг начин (по имейл, телефон, при участие на някое от нашите събития и т.н.). 

За какви цели обработваме вашите лични данни?

За да можем да предлагаме възможно най-добри услуги, съответно в рамките на преддоговорни отношения или за изпълнението на договор, както и на възложената поръчка по извършване на изработка, доставка и монтаж на предлаганите от „Аланни“ ЕООД стоки  и услуги, както и  за спазване на законовите изисквания, но и за счетоводна и данъчната отчетност.

Обработваме Ваши лични данни и в случай че сте наш служител/ работник за изпълнение на трудов и/ или граждански договор. 

Правните основания въз основа на които извършваме обрабатоката, са когато:

– Е необходима, за да спазим нашите правни задължения

– Може да е необходима за изпълнение на вашия договор с нас.

– В изключителни случаи нашите дейности по обработка може да се извършват въз основа на вашето съгласие.

Основание за обработка на личните Ви данни възниква по силата на специален закон, С подписване на декларация за предоставяне на съгласие за обработване на личните данни и/ или  с подписване на договор между Вас и „Аланни“ ЕООД.

Колко дълго ги съхраняваме?

Съгласно законите на Република България и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО, принципът е че съхраняваме вашите документи съобразно законоустановените срокове, срокове необходими за изпълнение на сключен договор или вашето съгласие в съответствие с вътрешните правила и политики. След този период личните Ви данни, които се съхраняват при нас, се унищожават. 

При кандидатстване на работа при нас Вашите данни се съхраняват една година от датата на предоставянето им, освен ако междувременно не бъде подписан договор.

При сключване на трудов договор или граждански договор, съхраняваме личните ви данни в обем и в срок изискуем от закона, като в случай на необходимост от предоставяне на лични данни, за които няма определено законово изискване или срок, предоставен от закона, изикване вашето съгласие. 

При договор (поръчка) за изработка срокът за задържане  и обработване  на предоставените лични  данни е 5 / пет/ години, считано от подписване на приемо-предавателен протокол. При  липса на  подписан приемо-предавателен протокол, независимо от причините за това  – срок от  5г., считано от  извършване на монтажа, а при липса на извършен монтаж – срок от  5г., считано от подписване на договора. 

В случай на заведени съдебно/арбитражно/административно/изпълнително производство по повод  изпълнението/неизпълнението на договор или задължение на „Аланни“ ЕООД съответно по отношение на дружеството – в срок  до приключване на съответното производство, в т.ч. в хипотеза на отмяна на влязло в сила решение. 

След изтичането на сроковете за съхранение и обработка, определени от закона, от Вашето съгласие или от вътрешните ни правила, личните ви данни се унищожават, независимо дали са на хартиен или електронен носител

Предаване на вашите лични данни за обработване

„Аланни“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679., с които има договор. „Аланни“ ЕООД е длъжен да предоставя Ваши лични данни при поискване от страна на държавен/ общински административен орган или орган на съдебна власт, при наличие на законово основание за това. 

С какви права разполагате?

– Във всеки един момент разполагате с

– Достъп до данните;

– Коригиране, ако смятате, че личните данни, които притежаваме за Вас, са неточни или непълни, имате възможност да поискате да видите тази информация и да коригирате или допълните; 

– На изтриване (правото„да бъдеш забравен“); 

– Възражение – Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Аланни“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен; 

– Право на преносимост; 

– Получаване на информация.

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени по законосъобразен начин, имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни.

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни като се свържете с нас чрез молба в свободен текст, като за оплаквания се свържете с длъжностното ни лице по защита на личните данни, което следва да Ви отговори най късно до 30 дни, считано от датата на сезирането му.